Logowanie do systemu

Historia koła Cyranka

Mała miejscowość na Pomorzu Zachodnim - Świdwin - stała się miejscem stałej dyslokacji dowództwa i sztabu 11. DLM, 40. plm oraz 76. kompanii łączności dywizji i 47. Ruchomych Warsztatów Remontu Lotnictwa.

W latach 1950-1960 nastąpił dynamiczny rozwój łowiectwa w nowo utworzonym województwie koszalińskim. 24 grudnia 1953 r. przy 11 DLM w Świdwinie powstało Wojskowe Koło Łowieckie nr 285. Prawdopodobnie w listopadzie do garnizonu Świdwin przyleciał samolotem Li-2 (Dakota-3) z Warszawy przedstawiciel Okręgowego Wojskowego Zarządu Łowieckiego przy Dowództwie Wojsk Lotniczych mjr Rychlak, który zebrał chętnych, a następnie dokonał przeszkolenia i przyjął egzaminy z tematyki  łowieckiej oraz bezpieczeństwa na polowaniu od uczestników szkolenia. To dało początek WKŁ nr 285.

Głównym inicjatorem powstania WKŁ nr 285 był kolega ppłk Jan Soroka, starszy inżynier 11. DLM, który po trzech - czterech latach odszedł ze Świdwina na kurs techników lotniczych i został przeniesiony do Modlina.

14 stycznia 1960 r. Wojewódzka Rada Łowiecka w Koszalinie zatwierdziła pierwszy statut WKŁ nr 285 i nazwę "Cyranka". Łowczym Wojewódzkiej Rady Łowieckiej był w tym czasie kolega Julian Jarosz.

26 marca 1963 r. nastąpiła rejestracja Wojskowego Koła Łowieckiego nr 285 "Cyranka" przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świdwinie w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa pod pozycją nr 2.

Pierwsza faza rozwoju Koła przypada na lata 1974-1986 (m.in. gdy dowódcą 3. DLMSz został kol. płk dypl. pil. Michał Polech), natomiast druga - po 1989 roku, tj. od czasu wyrażenia zgodny przez MON na organizowanie przez koła wojskowe polowań dewizowych.

Jak wynika z relacji śp. kol. płk Bronisława Andrzejewskiego w 1995 roku na podstawie uchwały Zarządu Koła nastąpiła zmiana numeru WKŁ 285 na 43.

14 grudnia 2000 r. statu Wojskowego Koła Łowieckiego "Cyranka" został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Koszalinie. W tym czsaie łowczym okręgowym był kol. mgr inż. Janusz Rynkiewicz.

Zadania koła łowieckiego nałożone przez statut służą realizacji podstawowej powinności, jaką jest ochrona środowiska naturalnego człowieka poprzez rozwój populacji zwierzyny w równowadze z zasobami przyrody i gospodarowanie zwierzyną zgodnie z wiedzą i przepisami prawa łowieckiego na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W WKŁ "Cyranka" gospodarka łowiecka prowadzona jest przez Zarząd Koła.

Na pracę każdej organizacji społecznej znaczący wpływ wywierają władze wybierane przez ogół członków. Władzami w kołach łowieckich są: zarząd koła - organ wykonawczy i komisja rewizyjna - organ kontrolujący. W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy,podłowczy, sekretarz i skarbnik.

Jak wynika z relacji śp.kol. płk Bronisława Andrzejewskiego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wybory zarządów kół łowieckich odbywały się co roku , w latach siedemdziesiątych i do połowy lat osiemdziesiątych kadencja zarządu koła trwała 2 lata, a komisji rewizyjnej 1 rok. Od 1986 roku zrównano czas pracy obu organów do 3 lat, natomiast w 1995 roku wybory nowych władz kół łowieckich odbywają się co 5 lat.

Zgodnie z 5. punktem walnego zwyczajnego zgromadzenia członków WKŁ "Cyranka" Zarząd Koła opracował harmonogram obchodów 50-lecia Wojskowego Koła Łowieckiego "Cyranka", powołując jednocześnie komitet organizacyjny. Przygotowania do obchodów jubileuszu rozpoczęto już w styczniu 2002 r. Opracowano plan obchodów, przydzielając członkom Koła zadania. Opracowania książki pt. "Wojskowe Koło Łowieckie nr 285 >>Cyranka<< w Świdwinie w latach 1953-2003" i kroniki Koła, podjął się kol. płk dr inż. Henryk Czyżyk (kronika została opracowana w sierpniu 2003 r. przez Zespół Redakcyjno-Wydawniczy w Warszawie, obecnie prowadzi ją kol. Waldemar Perkowski). Kol. ppłk mgr Jan Jaszczyk (obecnie prezes koła) dokonał wznowienia edycji odznak Koła, a śp.kol. st. chor. sztab. Zdzisław Kowalski opracował szatę graficzną oraz legitymację do tych odznak. Zamówienia jubileuszowych pamiątek zlecono kol. st. sierż. sztab. Zygfrydowi Lewandowskiemu . Hymn Koła "Hubertowiny Jubileuszowe" skomponował oraz napisał słowa kol. ppłk mgr Romuald Farbotko.